Shri. M. GOPAL MAKHIJA

President

Shri. R. GUNASEALAN

Vice President

Shri. M. SUBRAMANIAM

Vice President

Shri. S. RAMARAJ

General Secretary

Shri. J. Vimal Anand

Joint Secretary

Shri. R. KULOTHUNGAN

Joint Secretary

Shri. L. CHANDRAMOHANPAULRAJ

Treasure

Shri. V. PRABAKARAN

E. C. Member

Shri. S. SATHISKUMAR

E. C. Member

Shri. R. BASKARAN

E. C. Member

Shri. S. DHARMARAJA

E. C. Member

Shri. V. CHANDRAMOHAN

E. C. Member

Shri. S. RAKESH MAKHIJA

E. C. Member