• Shri. C. ARUTCHELVAM, B. A., L. L. B., (Chairman)
 • Shri. C. VIJAY, M. A., L. L. B.,
 • Shri. M. ARUNACHALAM, B.Sc., L. L. B.,
 • Shri. T. KUMARESAN (Chairman)
 • Shri. M. VENKATESH
 • Shri. M. MEERAN
 • Shri. S. SUNDRAPANDIYAN (Chairman)
 • Shri. V. CHANDRAMOHAN
 • Shri. V. PRABAKARAN
 • Shri. S. KALIDOSS (Chairman)
 • Shri. S. RAVICHANDRAN
 • Shri. R. KULOTHUNGAN
 • Shri. J. Vimal Anand (Chairman)
 • Smt. Meriba
 • Smt. K. ESWARI
 • Shri. L. CHANDRAMOHANPAULRAJ (Chairman)
 • Shri. S. DHARMARAJA
 • Shri. L. CHANDRASEKAR
 • Shri. SENTHIL K NATHAN (Chairman)
 • Shri. T. KUMARESAN
 • Shri. J. Vimal Anand
 • Shri. L. CHANDRAMOHANPAULRAJ (Chairman)
 • Shri. R. GUNASEALAN
 • Shri. M. VENKATESH